Krooninen polvikipu on pitkäaikainen kipu, turvotus tai arkuus toisessa tai molemmissa polvissa. Tilapäinen polvikipu eroaa kroonisesta polvikipusta. Monilla ihmisillä voi olla väliaikaista polvikipua vamman tai onnettomuuden seurauksena, mutta krooninen polvikipu häviää harvoin ilman hoitoa eikä sen syntyyn välttämättä löydy yhtä selittävää syytä.

Monet fyysiset tekijät ja sairaudet voivat aiheuttaa kroonista polvikipua tai edesauttaa kivun kehittymistä. Näitä ovat esimerkiksi:

– ikä, ylipaino

– ylirasitus

– jänteiden ja limapussin tulehdukset (bursiitti)

– ruston ja nivelkierukan vauriot ja repeämät

– nivelreuma

– infektiot

– kasvaimet

– kihti

– Bakerin kysta

– polvilumpion dislokaatiot

– nivelsiteiden repeämät

– nivelrikko

– polven rakenteeseen kohdistuvat vammat sekä muualle tukirankaat kehittyvät muutokset esimerkiksi loukkaantumisten yhteydessä

Vanhat vammat ja loukkaantumiset kroonisten ongelmien taustalla

Polven nivelvammat syntyvät usein fyysisen työn, liikunnan ja kaatumisten yhteydessä sekä erityisesti kontaktilajeissa, kuten jääkiekossa, jalkapallossa tai salibandyssä. Nämä vammat johtavat usein tulehdustilaan nivelessä, joka pitkittyessään altistaa nivelrikolle.

Kierukan ja eturistisiteen repeämät, nivelsiteiden venähdykset ja rustovauriot ovat tavallisimpia trauman yhteydessä syntyviä polvivaivoja. Lievä polven sivusidevamma tuntuu usein pelkkänä kipuna, mutta vakavampaan polven sivusidevammaan voi liittyä myös polven epävakauden tunne.

Kun trauman yhteydessä syntyneet repeämät ja kudosvauriot ovat parantuneet mutta polvi edelleen rasituksen yhteydessä turpoaa ja on kipeä on polveen kehittynyt pitkittynyt toiminnallinen ongelma.

Loukkaantumisen ja sääreen kohdistuneen iskun tai vääntöliikkeen seurauksena voi pohjeluu siirtyä pois paikoiltaan eli luksoitua. Pohjeluun yläpää niveltyy sääriluun yläpäähän sääri-pohjeluunivelellä ja osaksi tästä syystä voi myös sääriluun asento suhteessa reisiluuhun muuttua niin, että polvesta tulee epävakaa. Polvinivelen liikerata ja toiminta voi huomattavissa määrin muuttua ja häiriintyä, kun reisiluusta pohjeluun yläosaan kiinnittyvän polven ulomman sivusiteen tuki pettää. Sivusiteet estävät polven sivuttaisliikettä polven ollessa täydessä ojennuksessa, koska tällöin sivusiteet kiristyvät. Ne lukitsevat polven seistessä ja estävät ylitaivutuksen (hyperekstension).

Pohjeluun sijoiltaanmenon tunnusmerkkejä:

– Naksahdus kiertoliikkeessä

– oireet: polven ja nilkan epävakaus

– jatkuva naksahtelu, naksuminen

– polven turvotus

– pohkeen turvotus

– bursiitti (=jänteen limapussin tulehdus)

– pohkeen ulkosyrjän kipu

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2564106/

https://link.springer.com/article/10.1007/s10195-010-0117-8

Polvinivelen rakenteellisen toiminnan muutoksen myötä vääristyy kuormitus polven sidekudoksiin, nivelkierukkaan ja nivelrustoon kuluttaen niitä. Jatkuva tulehdustila nivelkapselissa aiheuttaa kipua ja lisää kudosnesteen virtausnopeutta altistaen polvea nivelrikon kehittymiselle.

Tyypilliset polven toimintaan vaikuttavat sääri-pohjeluunivelen sijoiltaanmenot: A) etu-sivusuuntainen dislokaatio B) taka-keskisuuntainen dislokaatio C) yläsuuntainen dislokaatio.

Pohjeluu (lat. fibula) niveltyy yläosastaan sääriluuhun (lat. tibia) ja alaosastaan nilkan telaluuhun. Pohjeluun tehtävä on tukea polven kiertoliikettä, joten sillä on tärkeä rooli polven normaalin liikeradan ja toiminnan kannalta. Pohjeluun dislokaatiossa sääriluun kiertoliike suhteessa reisiluuhun (=tibian lateraalinen rotaatio tai femurin mediaalinen rotaatio) voi aiheuttaa kipua polvinivelen alueella ja mm. IT-jänteen hankausongelmaa.

Pohjeluun sijoiltaanmeno eli luksaatio ja dislokaatio ovat huonosti ymmärrettyjä ongelmia, vaikka ne ovat verrattain yleinen vaiva ja usein nivelrikkoon johtavien polven toiminnallisen häiriöiden, kuten hyperextension taustalla.

Polven vakaus on riippuvainen luuston asennosta

Suurivoimaiset traumat kuten autokolarit ja toistuvat iskut ristiluun (sacrumin) alueelle kaaduttaessa esimerkiksi laskettelurinteessä tai kamppailulajeissa voivat muokata kolmen luun (2 lonkkaluuta ja ristiluu) ja kolmen nivelen (si-nivelet ja häpyliitos) muodostamaa lantiokoria. Ristiluuhun kohdistuvan iskun seurauksena voivat molemmat lonkkaluut (+si-nivelet) esimerkiksi kiertyä taaksepäin ristiluun päälle lukiten lantiokorin niin pahoin, että se vääristää ristiluun asennon ja liikkuvuuden. Lantion kallistuskulma voi näin muuttua pysyvästi taaksepäin. Myös vanhat traumat ja kaatumiset ja lapsuudessa tai nuoruudessa voivat kehittää alaraajoihin hitaasti kehittyvän toiminnallisen häiriön. Lantiokori voi niveltensä kautta olla vääntynyt ja lukittunut moneen suuntaan huomattavankin ”linkkuun” vaikeuttaen kävelyä. Lonkkaluiden väärä asento vääristää myös lonkkanivelen kulman ja liikeradan sekä reisiluun tulokulman sääriluuhun nähden. Polven rakenne kuormittuu polviniveleen kehittyvän virheasennon (varus ja vargus) seurauksena.

Nämä asennot kuluttavat nivelrustoa toispuoleisesti ja myös venyttävät nivelkapselia ja sidekudoksia altistaen polviniveltä tulehduksille ja kalkkeutumiselle (uudisluu).

Röntgenkuva: Scientific Figure on ResearchGate. Available from: https://www.researchgate.net/figure/A-C-Standing-AP-knee-radiographs-show-A-normal-B-varus-and-C-valgus-femorotibial_fig1_42834481

Polveen vaikuttaa myös sitä liikuttavien lihasten ja jänteiden voima

Lonkkaluun SIAS (=suoliluun etuyläkärki) ja istuinkyhmy ovat tärkeitä jalkojen suurten lihasten kiinnityskohtia. Lantiokorin ja lonkkaluiden kallistuskulman muuttuminen vaikuttaa näiden lihasten lähtökohdan (origo) ja kiinnityskohdan (insertio) väliseen suhteeseen. Tämä synnyttää mekaanista kiristystä jalkojen lihaksiin ja luustoon sekä vääristää lihasten toimintakulmaa ja kiristää kalvorakenteita. Myös lihasten lepopituus voi vääristyä.

Erityisesti polven toimintaan ja liikerataan vaikuttavat kahden nivelen ylittävät lantikorista (SIAS ja häntäluu) kiinnittyvät lihakset ja lihaskalvoketjut:

1. Leveä peitinkalvo ja leveän peitinkalvon jännittäjälihas (iliotibial band+tensor fasciae latae)

= iliotibiaalinen juoste

2. Räätälinlihas (sartorius)

3. Posterioidinen spiraalilinja

= ristiluu-istuinkyhmyside+istuinkyhmy+kaksipäinen reisilihas+pohjeluun yläpää+pitkä-pohjeluulihas (Sacrotuberal ligament+Biceps femor+Peroneus longus)

Posterioidisen spiraalilinjan toiminta voi huomattavasti häiriintyä SI-nivelten, ristiluun ja häntäluun traumojen, lonkkaluun ja istuinkyhmyn asennon muuttumisen seurauksena sekä pohjeluun luksaatiossa. Kaksipäisen reisilihaksen funktio on polven koukistus ja uloskierto sekä lonkan extensio, joten sen toiminnalla on suuri vaikutus polveen.

Polvinivelen ahtautuminen ja polvinivelen taipuminen yli (=hyperextensio)

Lantiokorin asento ja kallistuskulma vaikuttaa siis polven asentoon ja toimintaan sekä reisiluun kallistuskulman kautta että lonkkaluusta lähtevän lihas-jänneketjun kautta.

Lantion lukittuessa kallistuneeseen asentoon neutraalista/normaalista asennosta taaksepäin (posterioidinen tiltti) muuttuu koko lantion linjaus. Lonkkanivelessä ilmenee tavallista suurempi koukistus/kierto ja lantio työntyy eteenpäin.

Tämä johtaa reisiluun väärään tulokulmaan suhteessa sääriluuhun synnyttäen polvinivelen ahtautumisen ja ylitaivutuksen (hyperextensio/genu recurvatum).

Kuvassa katkoviivalla merkattu kaksipäisen reisilihaksen (biceps femori) liikerata istuinkyhmystä pohjeluuhun a) polven yliojennus b) polven normaali asento. Kuvassa a pohjeluu on myös noussut reisilihaksen lisääntyneen kiristyksen vuoksi.

Polvinivelen ylitaivutus aiheuttaa polven rakenteiden suuren kuormittumisen ja häiriötä nivelen aineenvaihdunnassa. Oireet paikallistuvat tavallisesti polvilumpion (patellan) alapuolelle, polven nivelväliin ja polven takaosaan. Yliojennus kiristää takareiden lihaksia ja venyttää ja löystyttää nivelkapselin takaosaa sekä polven takaosan sidekudoksia.

Polvinivelen tulehdus – nivelrikko

Polvinivel (tibiofemoraalinivel) on kehon suurin nivel ja se sijaitsee reisiluun ja sääriluun välissä. Polven muut luiset rakenteet ovat polvilumpio (patella) ja pohjeluu. Nivel saa tukensa nivelkapselista, -kierukoista, -siteistä sekä jänteistä. Polvi on sarana- sekä liukunivel ja kantavana nivelenä suuren rasituksen kohteena.

Polvessa on neljä päänivelsidettä: ulompi ja sisempi sivuside (LCL, MCL) sekä etu- ja takaristisiteet (ACL, PCL). Polven eturistisiteen repeämät ovat tavallisin nivelsidevamma.

Polviniveleen ja sen kudoksiin voi vammojen lisäksi kohdistua monenlaista muutakin stressiä luuston virheasentojen ja lihasten ja jänteiden poikkeavan liikeradan ja voimanjakautumisen kautta. Tämä polven rakenteiden virheellinen kuormitus voi ylläpitää tulehdusta polvessa ja kudosnesteen suurta virtausnopeutta, minkä uskotaankin olevan syynä nivelrikon kehittymiselle.

Limapussit (bursat) ovat nesteen täyttämiä pieniä pusseja. Ne vähentävät nivelissä lihasten, jänteiden tai luiden välistä hankausta ja tasaavat rasitusta. Virheelliset polven jänteiden liikeradat voivat saada limapussit ärtymään ja tulehtumaan (bursiitti). Tulehtuneet polven bursat voivat täyttyä ylimääräisellä nesteellä aiheuttaen turvotusta tai vettä polvissa.

Tulehtunut nivel on tyypillisesti turvonnut, joskus punoittava ja kuumottava, ja siinä on liikearkuutta ja jäykkyyttä etenkin aamuisin. Kun nivelen nestemäärä lisääntyy, se estää nivelen normaalin liikuttamisen. Hoitamattomana niveltulehdus voi tuhota rustoisen nivelpinnan ja alkaa syödä alla olevaa luuta, johtaen lopulta nivelten pysyvään jäykistymiseen ja virheasentoihin.

Nivelrusto ja sen aineenvaihdunta

Nivelruston tehtävänä on toimia nivelessä iskunvaimentimena ja tarjota lähes kitkaton pinta luiden liikkeelle. Pääpiirteissään nivelruston sisäistä toimintaa määrittävät kolme rakenneainesta. Kudosnesteen paine huolehtii kudoksen jäykkyydestä nopeassa ruston kuormituksessa kuten hyppimisessä, samalla kun säikeinen kollageeniverkko rajoittaa kudoksen muodonmuutoksia. Pitkittyneessä kuormituksessa kuten seisoessa neste taas virtaa kudoksesta ulos. Tällöin negatiivisesti varautuneet proteoglykaani-proteiinit vastaavat ruston jäykkyydestä.

Solujen ympärilleen tuottama soluväliaine koostuu pitkäsäikeisistä proteiineista, kuten kollageenista, ja runsaasti sokerirakenteita sisältävistä proteoglykaaneista. Proteoglykaanit muodostavat hyvin moninaisen makromolekyyliperheen, jonka jäseniä esiintyy paitsi soluväliaineessa myös solukalvoilla ja solunsisäisissä tiloissa. Ne sisältävät runsaasti sulfatoituja sokeriketjuja, tunnetuin proteoglykaani on rustokudoksen aggrekaani, johon liittyy 100-200 glykosaminoglykaaniketjuja (sulfatoituja sokeriketjuja) ja lisäksi noin sata oligosakkaridia.

Aggrekaanilla ja kollageeneilla on tärkeä tehtävä ruston toiminnassa, sillä aggrekaanin negatiiviset varaukset sitovat runsaasti Na+-ioneja ja sitä kautta vettä rustokudokseen. Kun rustoon kohdistuu painetta, aggrekaanien sitoma vesi puristuu ulos kudoksesta tasoittaen luuhun kohdistuvia voimia.

Kun paine poistuu rustosta, vesi palaa takaisin rustoon, sillä aggrekaanit eivät pääse poistumaan rustokudoksesta kollageenien muodostaman verkoston sitoessa ne paikoilleen. Aggrekaanien diffuusiota rustosta estää myös niiden sitoutuminen hyaluronaani-ketjuun (aiempi nimi hyaluronihappo).

Ruston kiinteiden ainesosien hajoaminen edesauttaa nivelnesteen karkaamista rustosta heikentäen sen jäykkyyttä pitkittyneessä kuormituksessa. Nivelrusto rappeutuu etenkin vaurioituneilla alueilla kudosnesteen suuren virtausnopeuden vuoksi. Nesteen virtauksen muuttumisen on huomattukin heijastavan monien muutosten summaa nivelrikossa. Permeabiliteetin eli läpäisevyyden muuttuminen vaikuttaa olevan ensimmäinen ruston toiminnallinen muutos ennustettaessa nivelrikon alkamista.

Kollageeniverkon rapistuminen vaikuttaa ruston kykyyn kestää iskuja, jolloin rusto on alttiimpi lisävaurioille. Kollageeniverkon rakenteen muutoksella on siis suuri merkitys ruston toimintaan ja se vaikuttaa ruston jäykkyyteen enemmän kuin itse kollageenin määrä.

Nivelrikko ja aseptinen nekroosi

Nivelrikko on etenevä nivelsairaus, jossa nivelen rustopinta alkaa rapautua ja uutta luuta kasvaa ruston viereen ja sen alle. Ulospäin tästä näkyvät kovat, luiset nivelet, jotka ovatkin yksi tapa tunnistaa nivelrikko. Ihmiset, joilla on nivelrikko, oireilevat usein kylmässä. Se johtuu uudisluusta ja luupiikeistä, joiden päällä ei ole samoja suoja-rakenteita kuin terveellä luulla. Kipua voi seurata pienestäkin kolhusta, koska luun kalvo on arka.

Nivelrikkoon johtavana tekijänä voidaan ajatella nivelruston kulumisen lisäksi luun päissä tapahtuvat aineenvaihdunnalliset muutokset kuten aseptinen nekroosi.

Mikä on aseptinen nekroosi eli AVN?

Avaskulaarinen (=verisuoniton) tai aseptinen nekroosi (nivelen stressi/kuolio), jota kutsutaan myös osteonekroosiksi tai ”luun infarktiksi”, on kuolio luun kudoksessa, joka johtuu paikallisesta verenkierron häiriöstä. Aluksi se voi olla täysin oireeton, mutta vähitellen nivelkivut yleensä kehittyvät ja se saattaa rajoittaa liikuntakykyä. Komplikaationa voi olla luun romahdus lähellä nivelen pintaa. Yleisin osteonekroosille altistuva luu on reisiluun pää ja siksi osteonekroosilla on suuri rooli polven nivelrikon kehittymiselle ja luumuutoksille nivelissä.

Tärkeimmät aseptisen nekroosin riskitekijät ovat nivelten sijoiltaan meno, luunmurtuma, pitkäaikainen kortisonihoito/steroidilääkkeiden käyttö, tupakointi ja alkoholin käyttö.

Nivelrikko voidaan tätä nykyä laskea kansantaudiksi Suomessa. Yleisimpänä nivelsairautena siitä aiheutuu yhteiskunnalle suuria kustannuksia erityisesti iäkkäiden ihmisten liikuntakyvyttömyyden vuoksi. Myös nuorille ihmisille voi kehittyä nivelrikko esimerkiksi polven ja nivelruston vamman seurauksena. Nivelrikon ehkäisemiseksi ja/tai etenemisen hidastamiseksi tai pysäyttämiseksi olisikin tärkeä korjata nivelrikkoon johtavia syitä ennen suurempien vaurioiden ilmaantumista nivelessä.

Nivelrikkodiagnoosi vahvistetaan yleensä vasta peruuttamattomien oireiden, kuten nivelkivun ja -jäykkyyden alkamisen jälkeen.

Manuaalisilla jäsenkorjauksen hoitotekniikoilla on mahdollista korjata erilaisia polveen kipua tuottavia ongelmia sekä mahdollisesti pysäyttää etenevä nivelrikko. Teho perustuu luun/luiden ja nivelten linjauksen ja asennon korjaamiseen luun ja nivelten stressin lievittämiseksi.

Olkalisäkkeen alainen kipuoireyhtymä – mistä on käytetty myös nimitystä ahdas olkapää tai olkapään pinneoire (impingement syndrooma), on olkakivun yleisin muoto.

Ahdas olkapää johtuu yleisimmin nivelen yläpuolella sijaitsevan olkalisäkkeen (acromion) aiheuttamasta hankauksesta olkavartta nostavaan ylemmän lapalihaksen (supraspinatus) jänteeseen. Tällöin kättä ylös nostava ja olkapäätä olkanivelmaljaan päin vetävä supraspinatus-lihas, lihaksen jänne sekä jännettä luun hankaukselta suojaava limapussi eivät kättä ylöspäin nostettaessa mahdu liukumaan urassaan (subacromiaalitila), vaan ne puristuvat yläpuolella olevia luisia rakenteita vasten. Ensimmäinen kivulias oire voikin olla olkalisäkkeen alaisen limapussin tulehdus (bursiitti). Ahtauden pitkittyessä alkaa myös supraspinatus-jänne hankautua ja tulehtua minkä myötä tilanne voi kroonistua.

Useimmissa tapauksissa ahdas olkanivel -ongelma kehittyy itsekseen spontaanisti, mutta oireilun taustalla saattaa olla myös lieviä tapaturmia menneisyydessä. Esimerkiksi kaatuminen olkapäälle tai peleissä kohdistuneet iskut olkapään ja solisluun alueelle voivat iskukohdan lisäksi vaikuttaa koko hartiarenkaan toimintaan muuttaen sen toimintamekanismia.

Tyypillisiä oireita ahdas olkapää -syndroomassa ovat nostokivut olkavartta sivulle nostettaessa ja kivut kiertoliikkeissä. Käsi voi kivun vuoksi olla selvästi liikerajoitteinen sivukautta ylös nostettaessa mutta sen voi ehkä viedä kivutta alakautta selän taakse. Olkakipu voi myös häiritä yöunta, eikä kipeän olkapään puolella kyljellään nukkuminen onnistu lainkaan.

Lapaluun toiminnalliset virheasennot

Lavan asennolla ja toiminnalla on keskeinen merkitys olkanivelen liikeradan koordinoijana ja laajentajana. Senpä vuoksi, kun ahdas olkanivel -syndrooman oireet kehittyvät itsekseen ilman loukkaantumista, onkin taustalla yleensä syynä lapa ja sen toiminnallinen virheasento.

Lapaluun virheasento voi olla staattinen, jolloin lapa on koko ajan lukittuneena virheasentoon. Virheasento voi myös esimerkiksi AC-nivelen lukkotilan vuoksi olla dynaaminen, jolloin kättä eteenpäin nostettaessa voi lavan asento muuttua epänormaaliksi niin, että sen alaosa alkaa törröttämään ulospäin (=siirottamaan).

Vaikka lapaluuhun kiinnittyykin paljon lihaksia (siihen kiinnittyy tai siitä lähtee 17 lihasta), ei lihasten toiminta ja niiden välinen dynamiikka ole suinkaan ainoa lapaluun asentoon ja sen liikkuvuuteen vaikuttava tekijä. Myös lavan alla olevien kylkiluiden asento sekä lapaluuhun niveltyvä solisluu AC- nivelen ja SC-nivelen välityksellä vaikuttavat lapaluun ja sitä kautta myös olkanivelen toimintaan.

Lapaluu on kolmiomainen, paikoin hyvinkin ohut luu ja muiden kehon litteiden luiden ohella sisältää se punaista luuydintä, joka tuottaa verisoluja, kantasoluja ja imusoluja. Punainen luuydin myös poistaa vanhoja verisoluja verenkierrosta. Aikuisilla punainen luuydin rajoittuu enimmäkseen pääkallon, lantion, selkärangan, kylkiluiden, rintalastan, lapaluiden ja pitkien luiden suurten nivelten, kuten olkanivelten ja lonkkanivelten alueelle. Lapaluussa, kuten muuallakin luustossa on siis hyvin vilkas aineenvaihdunta.

Lapaluut kelluvat selän puolen rintakehällä ja niitä pitävät paikoillaan AC-nivel, nivelsiteet, lihakset, sidekudokset ja kalvot. Vapaasti liikkuessaan lavat liukuvat kylkiluiden päällä, mutta koska lapaluut ovat kiinnittyneet sisäyläreunastaan ja etu- ja sisäalareunastaan lihaksilla (mm. sahalihas) ja kalvoilla kylkiluihin vaikuttaa kylkiluiden asento ja liikkuvuus suuresti myös lapaluiden asentoon ja liikkuvuuteen. Rintarangan ylikyfoosi ja skolioosi esimerkiksi kiertävät kylkiluita taaksepäin työntäen lavat staattiseen virheasentoon.


Oikean suoliluun kiertyessä sisään ja taaksepäin vetää se mukanaan selän lihasten välityksellä (mm. longissimus thoracic muscle, iliocostalis lumborum muscle) myös oikean puolen kylkiluut. Noin 8. kylkiluun kohdalla kiertää selkäranka (skolioosi) eli tekee ”korjausliikkeen”, minkä seurauksena siitä ylöspäin kiertyvät vasemman puolen kylkiluut enemmän taakse. Kylkiluut työntävät näin vasemman lapaluun staattiseen virheasentoon.

Huonot työasennot ja ”hartiat korvissa” eli jatkuva stressaaminen, jännittäminen ja olkapäiden ylhäällä pitäminen nostaa myös 2. ja 3. kylkiluita ylöspäin niin, että kylkiluunpään nivelet saattavat jumittua ja rustottua nostaen ko. kylkiluut pysyvästi väärään asentoon. Tämä vaikeuttaa entisestään lavan liikkuvuutta.

Liikkeen puutteesta ja kiristyksestä johtuen häiriintyy myös lavan sisäyläreunasta kylkiluihin kiinnittyvien kalvojen aineenvaihdunta. Nekin voivat alkaa kalkkeutua johtaen eriasteisiin sidekudoksen muutoksiin. Pitkän ajan kuluessa voi kehittyä ns. ”omovertebral connection” jossa ylimääräinen kuitumainen, rustoinen tai luinen yhteys ulottuu lapaluun sisäyläreunasta kaularankaan tai rintarangan yläosaan T1-T3 -alueelle.

http://www.neurologyindia.com/article.asp?issn=0028-3886;year=2016;volume=64;issue=5;spage=984;epage=987;aulast=Solanki

Myös kiristävät rintalihakset esimerkiksi saliharjoittelun seurauksena lukitsee lapoja ja ahtauttaa olkaniveliä. Paljon treenaavien olkapäät ovatkin usein eteenpäin kiertyneinä kireiden rintalihaksien vuoksi. Joissain tapauksissa voi lapaluun alle kasvaa myös luinen tuumori (osteokondrooma) tai venyvää sidekudosta sisältävä tuumori (elastofibrooma). Nämä voivat myös aiheuttaa lavan virheasennon nostamalla lapaluuta irti rintakehästä.

Lapaluun virheasento ahtauttaa olkapäätä ja vääristää käsivarren liikerataa

Lapaluun asennolla ja sen toiminnalla on siis ratkaiseva rooli ahdas olkapää -syndrooman synnyssä. Virheasennossa oleva lapaluu ei pelkästään ahtauta olkalisäkkeen alaista tilaa, vaan se edesauttaa myös tenniskyynärpään ja rannekanavaoireyhtymän kehittymistä.

Kolmipäinen olkalihas (musculus triceps brachii) kiinnittyy yläosastaan olkaluun taka- ja yläosaan sekä lapaluussa sijaitsevaan lapaluun alemman nivelkuopan kyhmyyn. Toisesta päästä lihas kiinnitty kyynärluun päähän (kyynärlisäke). Tämän ojentajalihaksen tehtävä on ojentaa kyynärniveltä.

Ulos- ja sisäänpäin kohti selkärankaa virheasentoon työntynyt ja lukittunut lapaluu vetää tällöin myös kolmipäisen olkalihaksen pitkää päätä jolloin se luonnottomasti kiristää lihaksen kyynärluun puoleista jännettä. Kyynärluu voi tästä kiristyksestä johtuen osin jopa nousta ylös paikoiltaan aiheuttaen tulehdusta nivelsiteissä ja puristusta/hermopinteen kyynärhermoon. Ikävä muljahtelu kyynärpäässä ojentajatreeniä tehtäessä johtuukin usein tästä kiristyksestä. Myös AC-nivelen virheasento ja lukkotila sekä olkaluun kiertyminen eteenpäin voi olla seurausta pitkittyneestä lapaluun staattisesta virheasennosta.


Lapaluun lukittuessa staattiseen virheasentoon liian lähelle selkärankaa ahtauttaa se koko olkanivelen toiminnan aiheuttaen erilaisia ongelmia, kuten kainalohermon pinnetilan tai kiertäjäkäsvosinoireyhtymän.

Hartiarengas ja sen toiminta

Hartiarenkaan muodostaa viisi erillistä luuta: rintalasta, solisluut 2 kpl ja lapaluut 2 kpl.

Koko hartiarenkaan liikkuvuuteen ja sitä kautta myös olkanivelen toimintaan vaikuttaa lantion, selän ja rintarangan/kylkiluiden asennon lisäksi kaikki viisi niveltä, joiden kautta yläraaja kiinnittyy rintakehään. Nämä nivelet ovat: lapa-olkanivel, olkalisäke-solisluunivel (AC-nivel), rintalasta-solisluunivel (SC-nivel), hartialihaksen alapuolinen nivel ja lapa-rintakehänivel.

Hartiarenkaan asentoon vaikuttavat kaikki siihen liittyvät nivelet. Kuvassa oikeanpuoleinen SC-nivel on subluksaatiossa, joten solisluu ei ole täydellisesti paikallaan. Tämä voi muuttaa koko hartiarenkaan toimintaa. Välitön seuraus voi olla esimerkiksi oikean olkanivelen virheellinen liikerata sekä kuvassa näkyvä rintalihasten toispuoleisuus. SC-nivelen subluksaatiot ovat helposti nähtävissä päällepäin. Subluksaatiot ovat myös yleensä korjattavissa manuaalisesti.

AC- ja SC-nivelet vaikuttavat hartiarenkaan toimintaan

AC-nivel (acromioclaviculare) on olkalisäkkeen ja solisluun lateraalipään välinen synoviaali tasonivel. AC-nivel mahdollistaa solisluun kiertoliikkeet alas ja sivuun (lateraali- ja mediaalirotaatiot).

SC-nivel (sternoclaviculare) on rintalastan ja solisluun mediaalipään välinen synoviaali satulanivel. Nivel mahdollistaa rajoitetusti solisluun liikettä (mm. elevaatio ja depressio).

Solisluu siis kiinnittyy nivelkapselin ja nivelsiteiden välityksellä toisesta päästä rintakehään ja toisesta päästä lapaluuhun.

Kuten kaikki nivelet ovat myös solisluun molemmat nivelet alttiita erilaisille loukkaantumisille. Ne voivat myös lukittua erilaisiin virheasentoihin jolloin myös lapaluun, hartiarenkaan ja olkanivelen toiminta häiriintyy.

Solisluun pään selvä sijoiltaan meno voi tapahtua esimerkiksi kontaktiurheilussa tai kaaduttaessa hartia edellä. AC-nivel voi lukittua virheasentoon esim. käden laajalla kiertoliikkeellä taaksepäin, minkä jälkeen voi käden eteenpäin kurottaminen olla pitkän aikaa kivuliasta. Jos solisluu jätetään lieväänkin virheasentoon voi se vaikuttaa olkanivelen toimintaan mm. rajoittamalla ja vääristämällä sen liikerataa. Mm. käden ylös nosto voi vaikeutua vaikka ei olkanivelessä kipua olisikaan. Varsinkin urheilijalla voi sijoiltaan mennyt solisluu olla merkittävä haitta. Solisluu liikkuu epänormaalilla tavalla ja esimerkiksi punnerrusliikkeet voivat olla mahdottomia. Solisluun sijoiltaanmenot luokitellaan 1-5 asteeseen. Näistä ainakin 1-3 asteen sijoiltaanmenot olisi korjattavissa manuaalisesti.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6129955/

Ahdas olkapää kuluttaa kiertäjäkalvosinta

Olkaniveltä ympäröivän kiertäjäkalvosimen muodostaa neljä lihasta: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor ja m. subscapularis. Näiden lihasten jänteet muodostavat tärkeän suojaavan kalvon olkaluun pään ympärille ja kiinnittävät sen olkaluun nivelkuoppaan. Kaikki neljä kiertäjäkalvosimen muodostavaa lihasta kiinnittyvät lapaluuhun.

Lavan siirtyessä ja lukittuessa staattiseen virheasentoon selkärankaan päin ei olkavarsi voi seurata mukana, koska kylki tulee vastaan. Lavasta olkaluun päähän kiinnittyvät lihakset siis venyvät ja kiristyvät vetäen olkaluun pään tiukasti nivelkuoppaansa. Kiertäjäkalvosin kiristyy ja nivelkapseli paksuuntuu. Jäätyneessä olkapäässä onkin havaittu nivelen selvää kutistumista ja nivelkapselin paksuuntumista.

Kun virheasentoon lukittuneella lavalla tehdään vääntöliikkeitä käsivarret ylöspäin tai kannetaan raskaita taakkoja hankautuu ja kuluu jo valmiiksi kireä kiertäjäkalvosin entisestään. Jänne voi sen seurauksena rispaantua ja rikkoutua itsekseen. Myös aineenvaihdunta häiriintyy kireän nivelkapselin alueella, jolloin sinne alkaa hiljalleen kertyä kalkkia. Varsinkin vanhemmille ihmisille voi tämän seurauksena tulla olkapäävamma pienestäkin väärästä liikkeestä tai kolauksesta, koska heillä kiertäjäkalvosin on jo valmiiksi kulunut ja kalkkeutunut.

Kiertäjäkalvosimeen liittyviä ongelmia kutsutaan kiertäjäkalvosinoireyhtymäksi.

Olkanivelen spontaanisti kehittyneitä ongelmia korjattaessa on aina ensin palautettava käsivarren luuston, lapaluiden ja koko hartiarenkaan normaali asento ja toiminta. Olkanivelen ja nivelkapselin esteetön ja kivuton liikkuvuus on palautettavissa tämän jälkeen. Jäsenkorjauksessa fokus onkin luustossa ja sen hienovaraisessa vapautamisessa normaaliin toimintaansa, joten jäsenkorjaus on perusteellisuutensa vuoksi olkalisäkkeen alaisen kivun paras ja tehokkain hoitomuoto. Myös loukkaantumisten seurauksena syntyneet krooniset olkapään ongelmat ovat korjattavissa vielä vuosien jälkeen.

Alaselkäkipu (LBP) on yleinen vaiva, jota potee 85% ihmisistä jossain elämänsä vaiheessa. Se on merkittävä kansallinen terveysongelma sekä yleinen työkyvyttömyyseläkkeiden ja sairauspoissaolojen syy.

Kansainvälisen suosituksen mukaan selkäkivut jaetaan kolmeen eri pääluokkaan. Esitietojen ja kliinisen tutkimuksen perusteella tehtävä luokitus erottaa toisistaan spesifin selkäpatologian kuten selkärangan kasvaimet, tulehdukset ja nikamamurtumat, hermojuuren toimintahäiriön sekä epäspesifin alaselkäkivun (NSLBP).


Krooninen epäspesifi alaselkäkipu (CNSLBP)

Selkäkipu luetaan krooniseksi eli pitkäaikaiseksi selkäkivuksi kun sen kesto on ollut yli 12 viikkoa tai se uusiutuu toistuvasti. Epidemiologiset tutkimukset osoittavat, että noin 15% kroonisesta alaselkäkivusta selittyy välilevypatologian ongelmista. Loput 85% luokitellaan epäspesifiksi alaselkäkivuksi (NSLBP).

Epäspesifi alaselkäkipu ei ole diagnoosi vaan alaselkäkipua kuvaava yleistermi ja se piilottaa sisäänsä todellisen patofysiologisen tietämättömyyden niistä syistä, jotka ovat johtaneet krooniseen tai usein toistuvaan alaselkäkipuun. Koska epäspesifisellä alaselkäkipulla ei ole yleisesti tunnettua patoanatomista syytä keskittyykin hoito yleensä vain kivun lääkitsemiseen ja vähentämiseen.

What’s Old Is New Again

Si-nivelen toimintahäiriö ja lukittuminen on merkittävä syy alaselän ongelmiin ja kipuun. Kliiniset tutkimukset ja julkaisut ovat tunnistaneet SI-yhteyden olevan kipugeneraattorina ja syynä 15-30 % kroonisista selkäkipupotilaista. Lisäksi SI-nivelkipu on kipugeneraattori jopa 43%: lla potilaista, joilla on jatkuva tai uusiutuva alaselkäkipu.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6127349/

Kuten mikä muu tahansa nivel kehossa, voi myös si-nivel loukkaantua ja sen myötä sen toiminta häiriintyä.

Lasketteluonnettomuuden seurauksena syntynyt
molemminpuolinen si-nivelten dislokaatio


Lukittunut SI-nivel ja alaselkäkipu

Alaselkäkipujen taustalla olevat si-nivelen toiminnalliset ongelmat ovat kiistanalainen alue, koska sitä ei voi nykyisillä kuvantamismenetelmillä todentaa eikä diagnosoida. Si-nivelen toimintahäiriö ei olekaan diagnoosi vaan se pitää sisällään eriasteisia SI-nivelen liikkuvuuteen ja toimintaan liittyviä ongelmia. Ei ole olemassa yhtenäistä ”kultaista standardia”, joilla si-nivelen ongelmia voitaisiin mitata. Si-nivel voi lukittua useista eri syistä ja lukkotila voi olla hyvinkin eriasteista. Lievimmillään nivelen liikerata voi olla vain rajoittunutta ja lantiokori voi kiertyä ns. virheasentoon jopa paksusuolesta siihen kohdistuvan sisäisen paineen seurauksena. Toinen ääripää on toisen tai molempien si-nivelten osittainen tai täydellinen täydellinen lukittuminen. Myös si-nivelen subluksaatio tai luksaatio on mahdollista jonkin lantiokoriin kohdistuneen iskun tai vakavamman loukkaantumisen seurauksena.

Lieväkin ristiluuhun ja häntäluuhun kohdistuva isku taaksepäin kaatumisen seurauksena esimerkiksi portaissa, laskettelurinteessä, luistellessa tai hiihtäessä riittää aiheuttamaan toiseen tai molempiin si-niveliin dislokaation. Iskun seurauksena suoliluiden asento ristiluuhun nähden muuttuu. Ristiluun ja suoliluun asento voi myös pahasti vääristyä aiheuttaen ongelmia ylemmäksi selkärankaan. Tällaiset luuston asentovirheet on korjattavissa ainoastaan käsin manipuloimalla.

Posterioidisesti taaksepäin kiertyessään ja lukittuessaan vetää suoliluu (=lonkkaluu) virheellisessä asennossa mukanaan myös siihen kiinnittyviä lihaksia ja sidekudoksia muualta tukirangasta kuten alimmista lannenikamista. Tämä paine ja vääntö ja alaselän alueen tukirankaan ja kudoksiin onkin yleensä kroonisten alaselkäongelmien taustalla sekä syynä kuvantamisessa havaittuihin kulumiin ja välilevynpullistumiin L1-L5/S1-alueella. Alaselän alueen lihakset voivat tällöin olla pysyvässä jännitys- ja tulehdustilassa tai ne ärtyvät normaalia herkemmin esimerkiksi kylmettymisen ja vedon seurauksena.

Ongelman taustalla voi olla kaatumiset jo lapsuuden pulkkamäessä tai nuoruusiän harrastuksissa eikä niitä enää osata yhdistää aikuisiän krooniseen selkäkipuun.

Kulumat ja välilevypullistumat lannerangassa

 L5 ja L4 -nikamat kiinnittyvät poikkihaarakkeistaan vahvalla iliolumbaali-ligamentilla molemmin puolin suoliluiden harjanteisiin. Ligamentti sitoo varsinkin L5-nikaman tiukasti kiinni suoliluuhun.


Suoliluu eteen- tai taaksepäin kiertyessään ja väärään asentoon lukittuessaan aiheuttaa venymistä ligamenteissa sekä painetta ja vääntöä alimpiin lannenikamiin. Koska selkäranka pyrkii kompensoimaan ristiluun vinouden ja perustan virheellisen kallituskulman joutuu selkäranka kokonaisuudessaan kiertymään skolioosiin tai yksittäiset nikamat ylempänä selkärangassa purkavat selkärangan jännitettä kiertymällä eriasteisiin lukkotiloihin aiheuttaen mm. selkäydinkanavan ahtaumaa.

Prolapsi onkin yleinen L4- ja L3-nikamien välisessä välilevyssä, koska alhaalta ylöspäin katsottaessa on L3 ensimmäinen nikama, joka vapaammin liikkuessaan kykenee tekemään lantiokorin kiertymisen ja väännön seurauksena selkärankaan syntyvän jännitteen purkamiseen tarvittavan ”korjausliikkeen”. L5- ja L4-nikamat ovat vielä vahvasti iliolumbaali-ligamentilla kiinni suoliluissa mutta L3-nikamalla ei enää tätä vahvaa suoraa kiinnittymista ole.

Röntgenkuvissa todettavat kulumamuutokset lannerangassa ovat kuitenkin melko tavallisia. Niitä voi olla sekä selkäkipuisilla että oireettomilla henkilöillä, eivätkä ne siis ole suoraan yhteydessä selkäkipuun. Sama seikka on todettu myös uusissa kuvantamismenetelmissä ja metatutkimuksissa. Kun on kuvattu oireettomia ihmisiä magneettitutkimuksella, puolella heistä on ollut välilevypullistuma ja 30 %:lla välilevytyrä. Kulumat ja välilevypullistumat eivät yleensä olekaan selkäkipujen syy vaan seuraus lantiokorin eriasteisesta toiminnallisesta häiriöstä.


Pitkäaikainen vääntö ja jännitystila vääristää iliolumbaali-ligamentin lepopituuden ja toiminnan. Si-nivelen lukkotilan ja subluksaation seurauksena myös ristiluun ja L5:n normaali liike häiriintyy jopa täydelliseen lukittumiseen ja liikkumattomuuteen saakka aiheuttaen aineenvaihdunnallisia häiriöitä alueen sidekudoksissa.
Seurauksena voi olla eriasteisia luutumis- ja kalkkeumamuutoksia mm. L4/L5:n iliolumbaali-ligamentissa.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3698330/


Rintaranka on alue selkärangan keskiossa niskan ja alaselän välillä. Rintarangassa on 12 nikamaa (T1-T12) ja koska niiden lukumäärä vastaa kylkiluiden lukumäärää on myös kylkiluita 12 paria. Jokaiseen rintanikamaan niveltyy kaksi kylkiluuta; poikkeuksena kuitenkin ensimmäinen kylkiluu joka niveltyy alimpaan kaulanikamaan (C7) ja ensimmäiseen rintanikamaan (T1).

Kylkiluut niveltyvät vastaaviin kahteen selkänikamaan kylkiluunpään nivelellä ja kylkiluu-poikkihaarakenivelellä eli yhden toiminnallisen kokonaisuuden muodostavalla kostotransversaalinivelellä.

Rintaranka, kylkiluut ja rintalasta kokonaisuudessaan muodostavat luisen, joustavan kehikon eli rintakehän.

Rintakehä laajenee sisäänhengityksen aikana ja supistuu uloshengitettäessä. Tämä liike on mahdollista, koska kylkiluut joustavat takaa rintarankaan kiinnittyvistä nivelistään sekä edestä rintalastaan kiinnittyvästä kimmoisasta rustosta. Kylkiluiden kostotransversaalinivelten liikkuvuus takana rintarangassa onkin edellytys hyvälle ja esteettömälle hengitykselle.

https://www.youtube.com/watch?v=O3nLJgRO-d8

Rintarangan ongelmat

Rintarangan ongelmat johtuvat enimmäkseen sen jäykistymisestä. Jäykistymiseen on useita syitä; niistä tärkeimpänä SI-nivelten lukkotila mitä seuraa lantiokorin virheasento. Lanneranka ei pääse muodostamaan joustavaa notkoa ja keskiselkä joustavaa kaarta eli selkä kokonaisuudessaan loivaa S-kirjaimen muotoa, mikä on terveen ja joustavan selkärangan edellytys. Jäykistymistä aiheuttaa myös liikunnan puute, istumatyö tai huono ja puutteellinen ergonomia. Rintakehän jäykistymisen muuttaa myös hengityksen pinnalliseksi, mikä entisestään lisää keskiselän ongelmia.

Keskiselän jäykistyminen vaikuttaa kylkiluiden kostotransversaalinivelten liikkuvuuteen, jolloin ne myös pikkuhiljaa jäykistyvät ja mahdollisesti liikkeen puuttuessa rustottuvat. Pelkästään selän ryhti tai liikunnan ja liikkeen puute ei kuitenkaan riitä selittämään näitä rintarangan ongelmia vaan taustalla voi olla myös erilaisia niskaan tai rintarankaan kylkiluihin kohdistuvia loukkaantumisia, joiden seurauksena voi olla kostotransversaalinivelen subluksaatio eli kylkiluunpään nivelen ”nyrjähtäminen” pois paikoiltaan. Tämä voi olla paljon luultua yleisempikin ongelma, koska subluksaatio voi tapahtua myös äkillisen liikkeen, kuten kiertymisen tai taivutuksen seurauksena.

Kuva: 1. Jäykistynyt vasen kylkiluunpään nivel 2. Kiertyneet kylkiluunpään nivelet T6-T7 ja kalkkeutunut välilevy 3. Vasemman kylkiluunpään nivelen täydellinen sijoiltaanmeno

Subluksaatiossa oleva kylkiluunpään nivel voi tuntua epämukavuutena tai toispuoleisena kipuna ylettyen aina rintakehän etupuolelle saakka. Se voi myös aiheuttaa rintalastan luu-rustorajalla ärtymis-tulehdustilaa eli ns. Tietzen oireyhtymää. Hengitys ja rintakehän liike voi tuntua kivuliaalta kuten myös yskiminen tai aivastelu. Myös nivel itsessään voi tuntua aralta ja kivuliaalta.
Subluksaatio voi myös aiheuttaa epämääräisempiä oireita ja hoitamattomana pitkittyessään erilaisia hermostollisia ongelmia esimerkiksi käsien, niskan ja koko selän alueella.

Tuki- ja liikuntaelimistö toimii aina kokonaisuutena.  Häiriö yhdessä osassa kehoa voi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti koko kehon toimintaan.

Jokainen voi omilla valinnoillaan ja elämäntavoillaan vaikuttaa tuki- ja liikuntaelimistönsä kuntoon. Keho on tarkoitettu liikkumaan ja liike todellakin on “lääke”. Aina ei kuitenkaan omat keinot riitä vaan kipujen taustalla voi olla kehossa piileviä ongelmia, mihin tarvitaan toinen ihminen korjaamaan ne.

Yli miljoonalla suomalaisella on jokin pitkäaikainen tuki- ja liikuntaelinten sairaus (TULES). Työikäisille tyypillisimpiä tule-ongelmia ovat lanneselän-, niska- ja hartiaseudun vaivat sekä nivelrikko. Eläköitymisen jälkeen yleisimpiä ongelmia ovat polven ja lonkan nivelrikko, osteoporoosi ja erilaiset toimintakyvyn rajoitukset.

Tule-ongelmat tulevat yhteiskunnalle kalliiksi aiheuttaen paljon sairaanhoitokuluja, poissaoloja töistä ja työkyvyttömyyttä puhumattakaan niiden aiheuttamista inhimillisistä kärsimyksistä; ongelmien vaikutus toimintakykyyn sekä kivun heikentämä elämänlaatu.

Kipu onkin yleisin tuki- ja liikuntaelinongelmien oire. Kipu voi olla akuuttia kuten noidannuoli tai pitkäaikaisempaa eli kroonista, kuten nivelrikkokivut tai selkäkivut.

Toiminta- ja liikkumiskyvyn oireet ja liikerajoitteet nivelissä voidaan nähdä myös tule-oireiksi ja ongelmien kroonistumisen ehkäisemiseksi on syytä korjata ne.

TOS-oireyhtymä

Yksi yleisimmistä rintakipuja aiheuttavista tukielinsairauksista on rintakehän yläaukeaman hermopinneoireyhtymä eli TOS. Sen on ajateltu johtuvan ylimpien kylkiluiden toiminnallisesta liikehäiriöstä. TOS-oireyhtymässä esiintyy pitkäkestoista särkyä tai puutumista hartiassa tai kipusäteilyä rintakehän etuosaan, lapaluun alueelle sekä yläraajaan. TOS-oireet ilmaantuvat yläraajaa rasitettaessa, etenkin käsien kohoasennossa ja pahenevat rasituksen jälkeen. Kaularangan rappeutumamuutokset saattavat niinikään ahtauttaa hermojuuriaukkoja ja aiheuttaa rintarangan yläosaan ja yläraajaan säteilevää kipua. Joskus kipu voi muistuttaa sydänkipua. Oireet eivät kuitenkaan liity rasitukseen, vaan tiettyihin kaularangan liikkeisiin.

SELKÄ

Selkäkipu tarkoittaa selän alueella olevaa kipua joista yleisin on ns. alaselkäoireyhtymä. Sen taustalla on usein SI-nivelen lukkiutuminen ja lantiokorin virheasento minkä seurauksena selkärankaan kehittyy jännitettä sekä sitä kompensoivia ongelmia kuten skolioosia, välilevyn pullistumaa sekä erilaista rappeumaa välilevyihin ja nikamiin.

Rintarangan kivut liittyvät rintarangan jäykistymiseen, mikä saattaa aiheutta hengityksen vaikeutta, ahdistuksen tunnetta tai yleisesti “lukon” tunnetta yläselässä. Rintakehän ja rintarangan jäykistymisestä aiheutuvia ongelmia saatetaan joskus epäillä johtuvaksi muusta ongelmasta tai sairaudesta liittyen esim. sydämen ja keuhkojen toimintaan..

NIVELRIKKO

Kuluma nivelessä eli nivelrikko (artroosi) tarkoittaa nivelen pinnalla olevan nivelruston vähittäistä rappeutumista ja ohentumista. Nivelrikkoa voi esiintyä useissa eri nivelissä. Tavallisimmin sitä havaitaan polvessa, lonkassa, selkärangassa, isovarpaan tyvinivelessä ja sormien kärkinivelissä.

Nivelet kuluvat luonnostaan ikääntymisen myötä mutta ennenaikaisen kulumisen taustalla voi olla pitkäaikainen virheasento nivelessä sekä nivelen vääristynyt liikerata. Nivelrusto saattaa vaurioitua myös nivelvammoissa ja niiden jälkeisestä nivelen epävakaudesta, liian raskaasta liikunnasta ja työstä. Liikunnan parissa sattunut polvivamma on yleisin syy polven pysyvälle toimintakyvyn laskulle ja nivelrikolle nuorella iällä.

Vaikka nivelpintaan jo kehittyneeseen kulumaan ei juuri voi enää vaikuttaa voi nivelen virheasennon ja liikeradan korjaamalla vapauttaa kipua aiheuttavat hermopinteet sekä palauttaa nivelen aineenvaihdunnan.

 

 

 

SI-nivel on kahden suoliluun ja niiden välissä olevan ristiluun välinen liitoskohta

SI-nivel on yleisesti käytetty nimitys risti-suoliluunivelstä (RS-nivel), englanniksi sacroiliac joint (SI-nivel).

Lantion muodostaa rengas, joka on rakentunut kolmesta luusta, kahdesta suoliluusta eli iliumista sekä ristiluusta eli sacrumista. Suoliluut liittyvät edessä häpyliitoksen välityksellä toisiinsa ja niveltyvät selkäpuolella molemmin puolin ristiluuhun ristisuoliluu- eli SI-nivelellä.

Tämä kolmen luun muodostama “lantiokori” on sidekudosten koossa pitämä kokonaisuus. Huolimatta voimakkaista nivelsiteistä muodostaa SI-nivel traumatologian kannalta kuitenkin painonjakaumaholvin heikoimman kohdan. SI-niveleen kohdistuu kova rasitus joten se on suhteellisen altis toimintahäiriölle eli virheasennoille tai lukkiutumiselle:

  • SI-nivel voi lukkiutua äkillisen iskun, kaatumisen tai esim. kuoppaan astumisen seurauksena. Kivun tai lukkiutumisen voi myös aiheuttaa äkillinen kierto- tai taivutusliike.
  • SI-nivelen yliliikkuvuus on useimmiten raskaana olevien ongelma. Relaksiini-hormonin aiheuttama nivelsiteiden löystyminen ja pehmeneminen johtaa usein häpyliitoksen, lantiorenkaan ja SI-nivelten suurentuneeseen liikkuvuuteen. SI-nivel voi myös olla yliliikkuva läheisyydessä olevan ligamentin tai nivelsiteen venähdyksen seurauksena.
  • SI-nivelten tulehdustila on tyypillinen löydös selkärankareumassa.

 

Lantio on kiertynyt kun suoliluun kärjet (SIAS) ovat selällään makuulla eri korkeudella. Tällöin myös lonkkanivelet kiertyvät toispuoleiseen liikerataan nostaen myös reidet eri korkeudelle suhteessa toisiinsa.

 

Esimerkkejä Si-nivelen toimintahäiriöstä

Nilkan ja/tai polven virheasento voi aiheuttaa jalkojen ns. eripituisuuden mikä kallistaa lantion vinoon.

  • Kun SI-nivel on virheasennossa tarkoittaa se sitä, että suoliluu nousee ylemmäs suhteessa ristiluuhun. Tällöin virheasennon puolella oleva jalka lyhenee, koska suoliluu nousee ylemmäs selkärankaan nähden. Tämä aiheuttaa lantiokorin vinoutuman sivusuunnassa ja ristiluuhun painetta sivuttaissuuntaiseen kallistumaan. Ja koska ristiluu on selkärangan perusta voi vino perusta näkyä ylempänä rangassa esim. s- tai c-skolioosina.
  • Usein suoliluu myös kiertyy eteenpäin, joskus myös taaksepäin ja tämä aiheuttaa vääntöä ristiluuhun. Eteenpäin kiertynyt suoliluu vääntää ristiluuta eteenpäin aiheuttaen lannerangan liiallisen lordoosin ja rintarangan kyfoosin korostumista sekä altistumista erilaisille lannerangan vaivoille kuten nikamakaaren rikko tai nikamasiirtymä.
  • Kiertynyt lantio rasittaa myös piriformista, psoas-lihaksia ja monia muita lihaksia aiheuttaen näin lihaskiristyksiä kylkiin, rintarankaan, niskaan ja olkapäihin sekä alaspäin pakaraan, reiteen ja pohkeeseen aina akillesjänteeseen saakka.

Lantion toimintahäiriö

Lukkiutuma tai virheasento SI-nivelessä saa aikaan virhekuormituksen lannerangassa, jolloin syntyvät tavallisimmat ongelmat selkään. Toimiva SI-nivel ja lanneranka kuormittuvat luonnottomasti, mistä seuraa lihaskiristystä piriformikseen, takareiteen, pitkiin selkälihaksiin ja jalan loitontajalihaksiin. Seurauksena on myös esim. iskias-hermoa ärsyttäviä välilevypullistumia, välilevyrappeumia ja kulumista.
Lisäksi voi esiintyä paljon muitakin ongelmia, kuten kipuja useissa eri paikoissa: pakaralihaksessa, nivusessa, lonkassa, polvessa, sääressä, pohkeessa, akillesjänteessä, kantapäässä, jalkaterässä ja varpaissa.

Kun lantio on kallistunut ja suoliluu kiertynyt niin myös lonkkanivel ja reisiluu joutuvat luonnottomaan liikkeeseen. Tämä vääntää lonkkaniveltä ja aiheuttaa lonkkanivelen kulumaa. Virheasento vaikuttaa myös polveen ja nilkkaan: koko jalka toimii luonnottomasti, askellus on väärä ja nivelet kuormittuvat luonnottomasti. Lisäksi tulee lihaskireyttä, joka entisestään vääntää niveliä. Tästä väärästä askelluksesta seuraa ongelmia aina jalkaterään ja varpaisiin saakka.
Koska suoliluun harjalta lähtee lihaksia ylös rankaan ja kylkiluihin, aiheuttaa vino lantio lihaskireyttä niihin vetäen ylävartaloa vinoon. Tämän seurauksena aiheutuu lihaskireyttä niskaan sekä kipuja ja vaivoja yläselkään, niskaan, olkapäihin ja niitä kautta aina sormien tuntohäiriöihin ja pääkipuun saakka.

SI-nivelen toimintahäiriö on hyvin yleinen ongelma ja se on lähes kaikilla selkävaivoista kärsivillä.

SI-nivelen korjaaminen: Jäsenkorjaus tarjoaa lempeän ja turvallisen tekniikan, jonka avulla SI-nivelten ja koko lantiorenkaan toimintakyky palautetaan. Kun lantio on tasapainoitettu oikenee ja palautuu lanneranka luonnolliseen linjaansa lähes itsestään.

 

 

 

Kehon tasapainotekijät ja nivelten asentovirheet

Monen kroonisen kiputilan, kuten selkäkivun taustalla on pitkän ajan kuluessa kehittynyt tukirangan ja lihaksiston epätasapaino ja nivelten asentovirheet. Nämä yhteensä aiheuttavat muutoksia lihasten ja tukikudoksen lepopituuteen synnyttäen erilaisia paine- ja jännitystiloja kudoksiin, hermopinteitä sekä nestekierron häiriintymistä kaikkialla elimistössä. Ajan myötä asentovirheet pitkittyessään voivat muuttua myös degeneratiivisiksi. Ennen kaikkea lantion toimintahäiriö; lantiokorin kallistuminen ja kiertyminen ja SI-nivelten lukkiutuminen aiheuttaa koko kehon tasapainotekijöissä muutoksia jotka ovat omin silmin havaittavissa. Peilin edessä voi tarkastella itse mm. seuraavia tasapainotekijöitä:

Pään kallistuminen – Hartioiden korkeusero – Lantion vinous – Käsien sormenkärkien korkeusero roikotettaessa – Polvien asento (pihtipolvet ym.) – Jalkaterän asento (esim. kiertyminen ulospäin)

Jalkojen ns. pituusero

Normaalisti molemmat jalat ovat saman mittaisia. Kun jaloissa havaitaan pituuseroa on se yleensä merkkinä si-nivelten sekä kokonaisuudessaan lantiokorin toimintahäiriöistä. Lantiokorin kiertyminen ja kallistuminen kiertää myös suoliluihin niveltyvät lonkkanivelet toispuoleiseen liikerataan ja asettaa ne eri korkeudelle lantiokorissa. Alaraajojen näennäistä mittaeroa synnyttää myös nilkkojen ja polvien virheelliset asennot sekä kantaluun lukkiutuminen akillesjänteen kiristäessä sitä. Lantiokorin tasapainoittamisen ja si-nivelten toiminnan palauttamisen myötä myös jalkojen ns. mittaero korjaantuu. Erilaiset keinotekoiset korokkeet ns. lyhyemmän jalan puolella ovatkin yleensä turhia tai jopa haitallisia koska ne tukevat lantion virheellistä asentoa.